top of page

קול קורא:

קבוצת מחקר בנושא מדיניות הסיוע בהלוואות משכנתה והשלכותיה

Research Team on the Topic of Mortgage Relief Policies and Their Implications


מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב מזמין תלמידים/ות לתואר שני ושלישי (וסטודנטים/ות מצטיינים/ות לתואר ראשון המצויים/ות בשנתם/ן האחרונה ללימודי התואר) להשתתף בקבוצת מחקר בנושא השלכות מדיניות הסיוע בהלוואות משכנתה. הצוות יעסוק בהכנה וכתיבה (בשפה האנגלית) של מאמר הסוקר את הספרות הקיימת בנושא האמור כשהמטרה המרכזית היא להבין את ההשלכות של התערבות הסיוע למשקי בית בשוק המשכנתאות. עדיפות (אם כי זו אינה מחייבת) לסטודנטים/ות מאחת מן הפקולטות או המחלקות הבאות: ניהול, כלכלה, משפטים, מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב.


העשור האחרון אופיין בסביבת ריבית נמוכה ובעליות חדות במחירי הדיור בעקבות המחסור בדירות זמינות. רמת המחירים הגבוהה בשילוב הריבית שעלתה חדות בשנה האחרונה הובילו למשבר חמור בנשיגות הדיור (housing affordability) הן בישראל והן במדינות רבות ברחבי העולם המערבי. נשאלת השאלה: מה הם צעדי המדיניות העומדים לרשותם של מקבלי ההחלטות בשוק המשכנתאות אשר יכולים למתן את הפגיעה בנוטלי המשכנתאות? ועוד, מה מידת ההצלחה וההשלכות של צעדי מדיניות שננקטו בשוקי משכנתאות ברחבי העולם בעשורים האחרונים במטרה להקל על לווי המשכנתאות? קבוצת המחקר תבצע סקירה מקיפה של הספרות האקדמית שדנה בכלים הקיימים העומדים בפני מקבלי ההחלטות למתן את השפעות עליית הריבית של הבנק המרכזי על ציבור נוטלי המשכנתאות למגורים. בנוסף, הצוות יחקור את ההתאמה וההשלכות של אותם צעדי מדיניות על הכלכלה וציבור נוטלי המשכנתאות. בתוך כך, הצוות יסקור את השפעתם של צעדי מדיניות שהופעלו בעבר בכלכלות שונות ברחבי העולם בהקשר האמור ויגבש דרכי פעולה אפשריות למתן את השפעתן של עליות ריבית בשוק המשכנתאות בישראל.        

      

המחקר יערך על ידי קבוצה של עד 3 סטודנטים/ות שתונחה על ידי מר דורון יעקבי, עמית מחקר במכון אלרוב לחקר הנדל״ן. נדרשות, בין השאר, יכולת מחקר עצמאי, יכולת כתיבה אקדמית ברמה טובה ושליטה בשפת האנגלית ברמה טובה. 


חברי הצוות שייבחרו יתחייבו להקצות למחקר כ-20 שעות חודשיות שתכלולנה שתי פגישות חודשיות לתקופה של 9 חודשים או עד סיום עבודת המחקר. מעבר להתנסות יוצאת הדופן והפוטנציאל לפרסם מאמר של סקירת ספרות אקדמית, עם הגשת נייר העבודה הסופי (לאחר התיקונים) ואישורו על ידי ראש מכון אלרוב, יזכה כל אחד מן המשתתפים במענק מחקר על סך 5,000 שקלים.

כל המעוניין/ת להשתתף בצוות מתבקש/ת למלא את הטופס בקישור להלן לא יאוחר מ-4 בפברואר 2024.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG_8ZJF7TVNZoBXEebJbBfJemwA0l0H4plM_KPurGgJ0Ngaw/viewform

bottom of page