top of page

ניירות מדיניות

מיקרו-ליבינג – אתגרים והזדמנויות בישראל

2023

בעשורים הקרובים תידרש מדינת ישראל להתמודד עם יצירת פרדיגמת מגורים חדשה שתצופף את מרכזי הערים ותגדיל בצורה משמעותית את היצע דירות המגורים הזמינות. פתרון אפשרי שמיושם במדינות מערביות רבות הוא בניית דירות שקטנות מ-50 מ"ר. צורת מגורים זו נקראת מיקרו-ליבינג. מסמך זה סוקר את מגמת המיקרו-ליבינג בעולם, ואת ההשפעות החברתיות והעירוניות של מגורים אלו יחד עם בחינת מדיניות תכנון, מדיניות חברתית ורגולציה, על מנת לדון בישימות צורת מגורים זו בישראל. המחקר מתמודד עם השאלה המרכזית: האם ובאיזה אופן נכון לשלב דירות מיקרו-ליבינג מבלי לפגוע ברווחה הנפשית של המתגוררים במגורים אלה?

מנחים: יעקבי דורון ורויזין נטלי. עורכת ראשית: אבינועם גלית פנינה

מדיניות דיור לישראל

2021


דורון נחמני, דני בן-שחר ושמאי אסיף

השכרה ארוכת טווח בישראל: תמונת מצב והערכת המדיניות הממשלתית

2021

מתן רבינוביץ ונטע זיו

קול קורא לקבוצת מחקר

קולות קוראים
bottom of page